“บังมาด” สามารถ มะลูลีม นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ ถือฤกษ์ดี “วันกีฬาแห่งชาติ” เปิดตัวคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 ธ.ค. เวลา 10.00 น. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว

“บังมาด” นายสามารถ มะลูลีม สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า หลังจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือ การจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ ขึ้นใหม่ทั้งชุด พร้อมออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ และเปิดตัวคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นทางการ ตนจึงกำหนดจัดงานแถลงข่าวขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว

นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ กล่าวอีกว่า การที่ตนเองเลือกการเปิดตัวคณะกรรมการบริหาร และแถลงนโยบายการทำงานในวันที่ 16 ธันวาคม เนื่องจากเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์วงการกีฬาไทย ปํนวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบชนะเลิศได้เหรียญทอง ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ.2510 และรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันกีฬาห่างชาติ” รวมทั้งยังเป็น “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ของการกีฬาแห่งประเทศไทย อีกด้วย

“บังมาด” กล่าวอีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ มีดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเชิดชู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ, 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ, 3. เพื่อดำเนินการจัดอันดับนักมวยและจัดการแข่งขันชิงแชมป์มวยไทยอาชีพเพื่อความเป็นเลิศ, 4. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะมวยไทยในสถานศึกษา ปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านกีฬามวยไทยอันเป็นกีฬาประจำชาติ, 5. เพื่อประสานงาน สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรเพื่อเชิดชู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ, 6. เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ฝึกซ้อมและอื่นๆ กับค่ายมวยไทยหรือหน่วยงาน/องค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬามวยไทย, 7. เพื่อดูแล ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับบุคคลในวงการมวย อันได้แก่ นักมวย ผู้จัดการรายการแข่งขันมวย ผู้จัดการนักมวย หัวหน้าค่ายมวย และ 8. ร่วมกับองค์กรทุกองค์กรในการทําสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหาร สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ หรือ International Muaythai Sport Association (IMSA) มีดังนี้ 1. นายสามารถ มะลูลีม นายกสมาคมฯ, 2. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานที่ปรึกษา และอุปนายกคนที่หนึ่ง, 3. นายพิบูลย์ กัญจนาภรณ์ (ศิษย์แม็ค) อุปนายกคนที่สอง, 4. พล.ต.ต.ขรรค์ชัย อนันตสมบูรณ์ อุปนายกคนที่สาม, 5. นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ อุปนายกคนที่สี่, 6. ผศ.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ อุปนายกคนที่ห้า, 7. “มิตร นคร” นายสุเมธ ซื่อสัตตบงกช อุปนายกคนที่หก, 8. นายสุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ (ศิษย์กวนอิม) เลขาธิการ, 9. นายสุพัฒน์ เลาหเพียงศักดิ์ (ปืนรัตนา) รองเลขาธิการ, 10. นายสรวิศ พรหมผดุงชีพ เหรัญญิก, 11. นายธนัตถ์ สุกมลพาณิชย์ ปฏิคม, 12. นายศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ กรรมการ นายทะเบียนและฝ่ายวิชาการ, 13. นายสุเมต สุวรรณพรหม ประชาสัมพันธ์, 14. นายจักร จามิกรณ์ (กงสุลฯสาธารณรัฐนิการากัว) กรรมการ และฝ่ายต่างประเทศ, 15. นายเจริญ ชูมณี (เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่, 16. นายสามารถ สามภูศรี (หนึ่งสยาม แฟร์เท็กซ์) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่, 17. นายผุดผาดน้อย ออมกลิ่น (ผุดผาดน้อย วรวุฒิ) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่, 18. นายสมัย มะลูลีม (ปราบพิภพ ลูกคลองตัน) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่ และ 19. นายสุรชัย ยินดีชาติ (เบิกฤกษ์ ปิ่นสินชัย) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่