สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาเเห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา ออกประกาศคำสั่งด่วน ลงลายเซ็นต์ นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน ลงวันที่ 9 เม.ย.64 เรื่องขอความร่วมมือในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงนายสนามมวย เเละผู้จัดราย
การเเข่งขันมวย ใจความว่า
ตามที่สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกระจายไปหลายจังหวัดในประเทศไทย ณ เวลานี้ เเละเพื่อเป็นการป้องกันเเละควบคุมจำกัดวงการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนจัดการเเข่งขันกีฬามวย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเเพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็นในสถานการณ์ช่วงนี้ เว้นเเต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดการเเข่งขันมวย ให้ดำเนินการตามาตรการเฝ้าระวังเเละป้องกันโรคติดต่อของจังหวัด ตลอดจนตรวจสอบการควบคุม ดูเเลกาจัดการเเข่งขันกีฬามวยให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงท่องเที่ยวเเละกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามาตรการการผ่อนปรนกิจการเเละกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาด